Dotace

 • Tvorba projektových žádostí k získání dotací v rámci strukturálních fondů Evropské unie pro firmy, neziskové organizace, obce a další právnické i fyzické osoby.
 • Komplexní zpracování žádostí o dotace ze strukturálních fondů EU, z národních fondů ČR, prostředků z finančního mechanismu EHP (Norské fondy) i ze švýcarských fondů. Specializace na oblast „měkkých“ projektů např. v rámci operačních programů Evropského sociálního fondu (OP LZZ, OPPA, OPVK) i „tvrdých“ projektů (OPŽP, ROP, SZIF, MZE, MMR, SFDI, MDČR apod.) a žádostí v rámci regionálních grantových programů, ale i dalších dotačních titulů ve spolupráci se zkušenými partnery.
 • Poskytnutí veškerých potřebných informací pro potřeby zjištění možností finančního pokrytí investice pomocí programového financování státu a s tím související vypracování veškerých potřebných dokladů k žádosti o státní podporu a zajištění veškerých dalších podmiňujících správních aktů.
 • Koordinace a podpora při zajištění povinných příloh k žádosti a kontrola jejich souladu.
 • Zpracování finálního podoby žádosti projektu do žádosti s členěním nákladů dle způsobilosti a zdrojů financování.
 • Aktualizace a přepočet bodového hodnocení projektu dle aktuálních výběrových kritérií pro hodnocení žádostí v rámci příslušné oblasti podpory dotačního programu..
 • Zpracování formuláře žádosti do dotačního programu v elektronickém prostředí včetně kompletace všech povinných příloh k žádosti..
 • Zapracování případných připomínek žadatele k žádosti a předání finální odsouhlasené kompletní verze žádosti včetně všech povinných příloh..
 • Návrh časového harmonogramu souvisejících výběrových řízení v rámci projektu..
 • Poskytování poradenských služeb v souvislosti s aplikací podmínek a pravidel dotačního programu na vybraný projekt..

Řízení a monitoring projektů

 • Nabídka managementu projektů spolufinancovaných z veřejných fondů.
 • Zpracování finančních plánů a ekonomických analýz.
 • Doplňování projektových týmů o vhodné externí odborníky.
 • Komplexní administrace veřejných zakázek zadávaných v režimu  zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách i mimo něj dle pravidel všech dotačních titulů.
 • Řízení projektových aktivit v souladu s harmonogramem a rozpočtem projektu vedoucí k dosažení plánovaných výstupů a výsledků projektu a řízení projektového týmu.
 • Administrace schválených projektů (komunikace s poskytovatelem dotace, tvorba monitorovacích zpráv, žádostí o platbu apod.).
 • Externí hodnocení projektů (tvorba evaluačních zpráv a stanovení doporučení pro další postupy v realizaci).
 • Zajištění průběžných konzultací v rámci přípravy, zpracování i kontroly žádosti o poskytnutí podpory z dotačního programu se subjekty zodpovědnými za implementaci dotačního titulu na úrovni ČR.
 • Zajištění komunikace s dotčenými subjekty v rámci přípravy žádosti o poskytnutí podpory z dotačního programu pro vybraný projekt (místně příslušný krajský úřad, projektant, atd.).

Inženýring

 • Zajišťování územních rozhodnutí, rozhodnutí o využití území, územních souhlasů a veškerých stavebních povolení
 • Projednání dokumentace k územnímu rozhodnutí a dokumentace pro stavební povolení s dotčenými orgány a organizacemi, a to včetně vyjádření správců inženýrských sítí.
 • Kontrola zapracování připomínek do dané projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí a dokumentace pro stavební povolení.
 • Podání žádostí o územní rozhodnutí a potřebná stavební povolení (např. vodohospodářské, dopravní, hlavní stavební) s ohledem na to, aby nabyla právní moci v co možná nejkratším možném termínu.
 • V případě potřeby zajistíme majetkoprávní vztahy s vlastníky dotčených nemovitostí, zpracování a kladné projednání dokumentace pro posouzení vlivu stavby na životní prostředí podle platných zákonů – EIA.
 • Zajištění výkonu technického dozoru investora, včetně zajištění kolaudace stavby
 • Výkon kontroly provádění díla objednatelem ve smyslu § 2430 občanského zákoníku.
 • Odevzdání staveniště zhotoviteli díla včetně přípravy podkladů.
 • Kontrola a přebírání prováděných prací z hlediska jejich kvality a úplnosti, zejména těch prací a dodávek, které budou zakryty, zabudovány nebo se stanou dalším prováděním díla nepřístupnými.
 • Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů, jejich souladu s dohodou o ceně díla a jejich předkládání mandantovi k likvidaci.
 • Kontrola dodržování podmínek stavebního povolení a ostatních správních aktů týkajících se stavby.
 • Kontrola souladu provádění díla s projektovou dokumentací odsouhlasenou projektantem stavby.
 • Spolupráce s pracovníky projektanta provádějícími autorský dozor.
 • Spolupráce s projektantem stavby při zpracování změn a doplňků projektové dokumentace.
 • Kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané zkoušky materiálu, konstrukcí a prací, kontrola výsledků těchto zkoušek.
 • Kontrola řádného vedení stavebního deníku, kontrola dodržování časového harmonogramu stavby a ostatních podmínek sjednaných mezi mandantem a zhotovitelem stavby.
 • Příprava podkladů pro uplatňování sankcí z neplnění smlouvy.
 • Kontrola řádného převzetí a uskladnění dodávek na staveništi.
 • Uplatnění a kontrola odstranění vad a nedodělků.
 • Hlášení archeologických nálezů.
 • Kontrola vyklizení staveniště zhotoviteli.
 • Zajištění kolaudace stavby a v případě potřeby zpracování podkladů a formulářů pro vyhodnocení stavby

Veřejné zakázky

 • Kompletní administrace veřejných zakázek v souladu dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů včetně zakázek mimo režim zákona
 • Činnosti před zahájením zadávacího řízení
 • Zpracování návrhu zadávacích podmínek, detailní projednání se zadavatelem a úprava podle jeho potřeb, zejména požadavky na prokázání kvalifikace uchazečů, návrh základních hodnotících kritérií a dílčích hodnotících kritérií.
 • Zkompletování a rozmnožení zadávací dokumentace se stanovením podmínek pro zpracování a předložení nabídek uchazečů; předání v elektronické podobě.
 • Činnosti v průběhu zadávací lhůty
 • Poskytnutí zadávací dokumentace uchazečům prokazatelným a zdokumentovatelným způsobem.
 • Zajištění předání dodatečných informací uchazečům na jejich dotazy k zadávacím podmínkám.
 • Přebírání nabídek uchazečů, včetně vystavování potvrzení o jejich převzetí pro pozdější dokumentaci. Po skončení lhůty předání veškeré nabídky uchazečů včetně seznamu s uvedením data jejich doručení zadavateli.
 • Činnosti spojené s hodnocením nabídek
 • Příprava dokumentů k ustavení hodnotící komise. Zajištění doručení pozvání na jednání hodnotící komise a rozhodnutí zadavatele o jmenování členem hodnotící komise spolu s jednacím řádem komise jednotlivým členům a náhradníkům členů hodnotící komise.
 • Řízení práce hodnotící komise do ustavení předsedy a místopředsedy hodnotící komise, organizační zajištění otevírání obálek s nabídkami uchazečů.
 • Poradenství hodnotící komisi k rozboru jednotlivých nabídek z hlediska splnění zadávacích podmínek, v případě potřeby zpracování žádosti o písemné vysvětlení nabídky, žádosti o písemné zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, zpracování protokolů o jednání komise a zprávy o posouzení a hodnocení nabídek.
 • Činnosti spojené s ukončením zadávacího řízení:
 • Zpracování rozhodnutí o vyloučení uchazeče a oznámení o vyloučení těmto uchazečům z účasti v zadávacím řízení.
 • Vypracování podkladů pro rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, rozeslání oznámení o rozhodnutí uchazečům.
 • Rozeslání oznámení o uzavření smlouvy o dílo uchazečům, kteří nebyli ze zadávacího řízení vyloučeni
 • Zkompletování veškeré dokumentace veřejné zakázky pro archiv zadavatele.
 • Činnosti při napadení postupu zadavatele:
 • Zhotovení podkladů pro rozhodnutí zadavatele o případných námitkách uchazečů.
 • Zhotovení podkladů pro případné stanovisko zadavatele k podaným návrhům uchazečů k orgánu dohledu nad dodržováním ZVZ.
 • Zhotovení podkladů pro případné podání rozkladu k rozhodnutí orgánu dohledu.
 • Další spolupráce se zadavatelem:
 • Příprava potřebných podkladů pro rozhodnutí zadavatele v případě, že se zadavatel kdykoliv v průběhu zadávacího řízení rozhodne ke zrušení řízení, rozeslání rozhodnutí uchazečům, příprava oznámení zrušení zadávacího řízení.
 • Poskytování právní analýzy návrhů smlouvy o dílo, případně právní zastoupení zadavatele při jednáních o podobě smlouvy o dílo uzavírané s vybraným zhotovitelem.
 • Poradenství ke všem otázkám a problémům s aplikací ustanovení ZVZ v dané veřejné zakázce.